Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18157
2 Yemen Gezi Notları 16361
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16287
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15156
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14453
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12758
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11539
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9745
9 Memurların Yargılanması 9076
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7364
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5850
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6755
3 Öyleyse Neden 6678
4 Sunuş 5711
5 Afet Kararnameleri 6089
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6019
7 Havana Kuralları 5608
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6225
9 Memurların Yargılanması 9076
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14453
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17446
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13265
3 İdari para cezaları kesinleşme 11777
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10822
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8611
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8463
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8285
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8186
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7907
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7827
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4833
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6062
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6353
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5718
5 İdari para cezaları kesinleşme 11777
6 Adil yargılanma hakkı 6742
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6320
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6977
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5374
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7036
 
 
 

 


     Hukuk sistemimizde sözleşme serbestliği ilkesi geçerli olmakla birlikte, kamu yararının sağlanması gerekçesiyle kimi durumlarda Devlet, tarafların aralarında düzenleyecekleri sözleşmelere müdahale etmekte, sözleşmenin şeklini ve esaslarını belirlemektedir.


     Devre Tatil Sözleşmeleri, usul ve esasları özel bir yönetmelikle belirlenmiş, tüketicinin korunmasının amaçlandığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde uyulması gereken kurallar 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 6/B maddelerine dayanılarak hazırlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'le düzenlenmiştir.


     Devre tatil sözleşmelerinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 8. maddesine göre "Kapıdan Satış" niteliğinde olması durumunda, yönetmelik hükümlerine ek olarak 4077 sayılı yasadaki "Kapıdan Satış"a ilişkin hükümlerine de uyulması gerekmektedir.


     Kapıdan satış, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.


     Yönetmeliğin getirdiği ilkeleri maddeler halinde ele alırsak;


     a) Sözleşme yazılı olmalı, iki nüsha halinde düzenlenip bir nüshası tüketiciye verilmelidir.


     b) Sözleşmenin süresi ve sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem açıkça belirtilmelidir. Bazı sözleşmelerde “mavi dönem”, “bahar-1” gibi muğlak ifadeler kullanılmaktadır ki, bu ifadeler tek başına yeterli değildir. Sözleşmede bu dönemlerin hangi tarihleri kapsayacağının yazılması gerekir.


     c) Tüketicinin sözleşme konusu hakkın kullanılması karşılığında sağlayıcıya ödeyeceği tutar net olarak ortaya konulmalıdır.


     d) Sözleşmede, iktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin kayıt mutlaka bulunmalıdır.


     e) Cayma hakkı ve bu hakkın ne şekilde kullanılacağı, cayma bildirimlerinin gönderileceği sağlayıcıya ilişkin bilgiler tam olarak yazılmalıdır. Cayma hakkına ilişkin kayıtların, yönetmeliğin cayma hakkını düzenleyen 6. maddesine aykırı olmamalıdır. Tüketici, bu maddeye göre cayma hakkını, 10 gün içerisinde, hiçbir hukuki ve cezai müeyyide üstlenmeksizin kullanabilir. Ayrıca bu süre içerisinde tüketiciden hangi ad altında olursa olsun bir ödeme veya borç altına sokucu herhangi bir belge imzalaması talep edilemez.  Bu tür borçlandırıcı tasarruflar cayma hakkının kullanılmasını sınırlayacak nitelikte görülmüştür.. Sözleşmenin imzalandığı tarih ve yer mutlaka yazılmalıdır. Sözleşmenin imzalandığı tarih, cayma hakkının başlangıcının tespiti bakımından önemlidir.


     f) Sözleşmenin imzalandığı yerin yazılması da yine cayma hakkı bakımından büyük önem taşımaktadır. Eğer sözleşme, tüketiciye pazarlanan devre tatil hakkının kullanılacağı yerde imzalanmışsa, tüketicinin cayma hakkı sözleşme tarihiyle başlar. Oysa ki, sözleşmenin hizmetin sunulacağı yerden başka yerde imzalanması durumunda cayma hakkı ilk kullanımdan sonra başlar.


     g) Tüketici isterse, yukarıda sözü edilen eksikliklerin giderilmesi aksi takdirde sözleşmenin geçersiz hale geleceğine dair sağlayıcıya bir bildirimde bulunabilir. Eksikliğin giderilmesi cayma hakkını ortadan kaldırmaz. 10 günlük cayma süresi, eksikliğin giderildiğinin tüketiciye yazılı olarak bildiriminden itibaren başlar.


     h) Sağlayıcı, tüketicinin talebi halinde zorunlu olarak devre tatil hakkının kapsamını ve şartlarını ortaya koyan bir broşür hazırlamak ve ilanlarında bu broşüre nasıl ulaşılacağını bildirmek zorundadır. Sözleşmede yer alması gereken hususlar ayrıntılı olarak ­broşürde de yer almalıdır. 


     Devre tatil sözleşmesinin aynı zamanda “kapıdan satış” niteliği taşıması durumunda ayrıca uyulması gereken konuları ele aldığımızda;


     a) Mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” ifadesinin yazılmış olması gerekmektedir. Burada cayma süresi yedi gün olarak belirtilmişse de, cayma süresi olarak yönetmelikle belirlenen 10 gün esas alınır.  Sözleşmenin tüketici tarafından imzalanması ve sözleşme tarihinin de tüketici tarafından yazılması gerekir.


     b) Sağlayıcının sözleşme tarihini tüketiciden başkasına yazdırması durumunda sözleşme geçersiz olur.


     c) Sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye teslim edilmesi yanında, teslim edildiğinin belgelenmesi ve ispatlanması sağlayıcıya aittir

 

Görüldüğü üzere, 4077 sayılı kanun ve mezkur yönetmelikle, devre tatil sözleşmeleri tüketiciyi koruma amacıyla sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Ancak sözleşmeye aykırı davranarak tüketicileri zarara uğratan şirketlere karşı hiçbir idari veya cezai müeyyide belirlenmemiştir. Bu durum, hak aramanın güç ve zaman alıcı olduğu ülkemizde tüketicilerin mağduriyetlerini engelleyememektedir.

 --------------------------------------------------------------------------

İlgili Yargıtay kararı (Yargıtay 13. HD. 2005/10662 E. ve 2005/17218 K.) için TIKLAYINIZ

İlgili Yerel mahkeme kararı (Konya Tüketici Mahkemesi’nin 2007/335 E. ve 2008/241 K.) için TIKLAYINIZ


 
  Yazar: Av. Özgür SOLAK Okunma sayısı: 15157
   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
 
2007-20010 © Huder.org