Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18146
2 Yemen Gezi Notları 16349
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16281
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15147
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14434
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12749
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11535
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9738
9 Memurların Yargılanması 9063
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7355
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5841
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6746
3 Öyleyse Neden 6669
4 Sunuş 5705
5 Afet Kararnameleri 6084
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6010
7 Havana Kuralları 5603
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6221
9 Memurların Yargılanması 9063
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14434
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17439
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13257
3 İdari para cezaları kesinleşme 11764
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10816
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8598
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8460
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8274
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8179
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7897
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7817
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4828
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6046
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6350
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5707
5 İdari para cezaları kesinleşme 11764
6 Adil yargılanma hakkı 6735
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6317
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6965
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5370
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7034
 
 
Yargıtay 13. HD. 2009/15721 E. ve 2010/6764 K
  

Tel. Hattı almadan ADSL kullanımı
 

 

 

Karar Tarihi: 13.05.2010

ÖZET: Somut olayda, davacı telefon aboneliğinin iptaline ve ADSL hizmetinin telefon aboneliğinden bağımsız olarak kullanabileceğinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiş; bilirkişiler, on sayfadan ibaret raporlarında ayrıntılı olarak bildirmişlerdir. Bu durumda teknik olarak telefon aboneliğinden bağımsız olarak ADSL internet bağlantısının yapılabileceğini kabul etmek gerekir.

(4077 S. K. m. 5, 22)

Dava: Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği kokuşulup düşünüldü.
Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.55 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 13.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

NOT: Yargıtay kararına konu Eskişehir 1. asliye Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararı aşağıdadır.

T.C.
ESKİŞEHİR
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS: 2009/194 - 2009/371

DAVA: Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi
DAVA TARİHİ: 29.07.2009
KARAR TARİHİ: 09.11.2009

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesiyle, 23.07.2009 tarihinden ben 0…-……. nolu telefon hattının abonesi olduğunu, yine aynı tarihten beri …… numaralı ADSL kullanıcısı olduğunu, istemediği halde ADSL aboneliği için telefon aboneliğinin zorunlu olarak yapıldığını bu durumun 4077 Sayılı Yasanın 5.Maddesine açıkça aykırı olduğunu, her iki hizmetin ayrı ayrı verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirterek telefon aboneliğinin iptaline ve ADSL hizmetinin telefon aboneliğinden bağımsız olarak kullanabileceğinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı savunmasında, öncelikle 2009 yılı için 4077 sayılı yasanın 22. maddesindeki 936,97 TL'lik sınır altında kalması nedeniyle eldeki uyuşmazlıkta hakem heyetinin görevli olduğunu bildirmiş ve esasa ilişkin, olarak ise ADSL hizmeti için telefon hattının alınmasının zorunlu olduğunu, davacının bunu kabul ettiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Dava, telefon aboneliğinin iptaline ilişkindir.

Taraflar arasında, telefon hattının telefon görüşmelerine kapatılarak (iptal edilerek), sadece internet aboneliğinin açık bulundurulmasına yönelik muaraza çıkmış olup bu uyuşmazlık gelecek yıllara da sari olduğundan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu değildir. (Y. 13. Hukuk D. 2008/12545 E., 2009/5652 K. 27/4/2009 T. kararı)

Bu nedenle davalı vekilinin göreve yönelik itirazları yerinde değildir.

Davacının, 23.07.2009 tarihinden beri 0…-…… nolu telefon hattının ve ….. numaralı ADSL abonesi olduğu, ADSL aboneliği için telefon aboneliğinin davalı şirket tarafından zorunlu ve şart koşulduğu ihtilafsızdır. Bu zorunluluk davalı şirketin mahkememize gönderdiği 30/09/2009 tarihli cevabı yazıda açıkça belirtilmiştir.

Yargılama sırasında tarafların delileri toplanmış, yine davalı şirket ile başka bir abone arasında aynı nitelikteki uyuşmazlığa ilişkin Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/279 esaslı dosyasındaki, bilirkişi raporunun bir örneği bu dosyaya konulmuştur. Bilirkişiler, bilgisayar mühendisi Fatih Titrek, elektrik elektronik mühendisi Satılmış Caner ve hukukçu bilişimci Özgür Eralp 10 sayfadan ibaret raporlarında ayrıntılı olarak bildirmişlerdir.

Bu durumda teknik olarak telefon aboneliğinden bağımsız olarak ADSL internet bağlantısının yapılabileceğini kabul etmek gerekir.

4077 S.K.nun 5. maddesinde aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcının bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bilirkişi raporu bu madde hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, davanın sübut bulduğu kanaatine varılarak aşağıdaki, hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

l- Davanın KABULÜNE, buna göre davacının …… numaralı ADSL aboneliğini, 0….-…….. nolu telefon hattı aboneliğine bağlı olmaksızın kullanabileceğinin tesbiti ile, 0…-…… nolu telefon ilişkin aboneliğin İPTALİNE,

2- 15,60 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline,

3- Davacı tarafından yapılan 2 davetiye gideri 10 TL, müzekkere gideri 5 TL olmak üzere toplam 15 TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Dair davacı, ile davalı vekilinin yüzünde tebliğden, itibaren 15 gün içinde Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar usulen okundu. 09.11.2009 (¤¤)

Kaynak: KAYNAK: Av. Suat KADAN

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 Tel. Hattı almadan ADSL kullanımı 6047
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullanımı (İzmir) 6317
3 ADSL ve telefon hizmeti ayrılmalıdır 4412
4 Tel. Hattı almadan ADSL kullanımı 7897
 

  Okunma Sayısı: 6047 Ekleyen: Av. Özgür SOLAK

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
2007-20010 © Huder.org